Tanjuang Kaciak

Kaum Pasukuan "Bujang Sambilan" dari Muaro Paneh Kubuang XIII di Bayang Nan VII – Pessel

Buluh Bertulisan Rencong


‎130. Buluh bertulisan rencong

Hini SURAT PARUDI KAMI KADUWA DO WA HINI BANGAN SANAK sanak takala kami jadi baduwa hini bulih saja manj(?)at haku dumah muka bajalan pagi ka hayi haji mabsli garan barapa hamas haku duwa pitis dihambik balah pitis tinggan tangah duwa pitis hamas haku hitu kapada tuwan haku sapay sakarang hini hamas haku hitu juga lama lama dan kalama mati pula dantun putin haku dihambik pula ka’in tuwan hanik humah di hipuk panjang hampat gabung sapintih hada pula ka’in? haku sagabung jadi panjang lima raganya sa suku (6) hini hada pula kala masa hitu huma tasanda barapa tasandanya sabilan pintis muka barundin kami ba (7) hadik hadik panabusnya huma hada gambang sa?rawan hitu kita jadi hakan panabusnya huma kita barapa barapa (8) tangah salapan pintis hidak sapay pamayir hitu barapa pula hamas haku panukut gambang lagi kurang lima su (9) suku hitu hadanya hini pula parundin tuwan haku baduwa baradik hini takala mati hinduk nakiman sapintih (10) baliyir baduwa hitu juga baturun karajat ka’in haku juga dingan turun panjang hampat gabung (11) hitu halah hadanya takanak takala haku balik dantang ka hayi haji baliyar hambik garan hampat gantang haraganya ba (12) lah pintis jadi palapas bahuma sata’un hitu juga hada pula huntang kami kaduwa hini bali karabar duwa hikur (13) barapa raganya sikur sikur tangah tiga pintis sikur ditima hurang bali padi humah sahumut sapa’a (14) barapa pula haku namukuk bali karab sahamas dihambik hupah sakimat nukun hanakda hampuh sapinti (15) s dihambik sahamas ganat halah bali padi hiang sapa’a barapa pula lagi tinggan pada mangku (16) hagung sasigin hada pula huntang mangku balah suku takala jala hilang pulutangah hitu halah pajudahnya hini pula huntang sa (17) patas hamas di kiri bapak di paku hamas dantang di rantar panyung pudin sapintis halah sigin hamas ha (18) haku juga hitu hada pula hantat dihambik sapatas sasingin manjadi tangah duwa pintis sada hitu hadanya hini pula (19) huntang camacak tangah duwa suku hamas hitu hadanya hada pula haku mabali padi sakat panjang tangah duwa gabung haraga hanya haraganya (20) sagabung balah sigin hitu hadanya ka’in putih himan haku hamb(i)k lintar bantik salay haraganya satu (21) hadanya haku mangambik hutang kapadanya hani pula hutang haku kapada malin makuta tiga suku bali ka’in hintan sa (22) da hitu hadanya hutang haku hini pula takala haku mamagang sanda huma dalam balam hitu hapat pintis (23) hamas haku turun mangku hagung nyawat duwa ta’uh sata’un barapa sasihnya balah pitih sata’un (24) sahamas sasih barapa jadinya hitu jadi sapitih balah suku jadinya bagi huma kapudung hitu barapa haku pagang tiga hama (25) s mangsuk sasih sasigin (26) tambahnya

Penyesuaian:

Ini surat parudi kami kedua-dua ini bangan sanak sanak tatkala kami jadi berdua ini boleh saja manjat aku dumah muka berjalan pagi ke Air Haji membeli garam berapa emas, aku dua pitis, diambil belah pitis tinggal tengah dua pitis, emas aku itu kepada tuan aku sampai sekarang ini emas aku itu juga lama-lama dan kelama mati pula dantun putin aku diambik pula kain Tuan anik humah di hipuk panjang empat gabung, sepintih ada pula kain aku sagabung jadi panjang lima raganya sasuku ini ada pula kala masa itu, humah di tasanda berapa tasandanya Sembilan pitis muka berunding kami beradik adik penebusnya huma ada gambang serawan itu kita jadi akan penebusnya, huma kita berapa2 tengah delapan pitis tidak sampai, pembayar itu berapa pula emas aku penukuk gambang lagi kurang lima suku, itu adanya, ini pula perunding tuan aku berdua beradaik ini, tatkala mati, induak nakiman sepitis, baliyir berdua itu juga, berturun kerajat kain aku juga dengan turun panjang empat gabung, itu alah adanya terkenak tatkala aku balik datang ke Air Haji, baliyar ambik garam empat gantang harganya, belah pitis jadi pelepas berhuma setahun itu juga ada pula hutang kami kedua ini beli kerabar dua ekor berapa harganya seekor2 tengah tiga pitis, seekor diterima kurang beli padi huma sehumut sepaha, berapa pula aku menukuk beli kerab seemas diambik upah sekimat nukun anakda hampuh sepitis, diambil seemas ganat alah beli padi hyang sepaha, berapa pula lagi tinggal pada Mangku Agung sesigin, ada pula hutang mangku belah suku, tatkala jala hilang, puluh tengah itu alah pejudahnya, ini pula hutang sepatas emas, di kiri bapak, di paku emas, datang diantar paying pudin sepintis alah sigin emas, aku juga itu ada pula hantar diambik membeli padi sakat panjang tengah dua kabung, harga hanya harganya, sekabung belah sigin itu adanya kain putih iman aku ambik lintar bantik sehelai harganya satu, adanya aku mengambil utang kepadanya ani pula utang aku kepada Malin Makuta tiga suku beli kain intan sada itu adanya utang aku ini pula tatkala aku memegang Sandra huma dalam balam itu empat pitis emas aku turun Mangku Agung nyawat dua tahun setahun berapa sisanya belah pitis setahun, seemas sasih berapa jadinya itu jadi sepitis belah suku jadinya huma kepudung itu berapa aku pegang tiga emas, masuk sasih sesigin tambahnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: